Thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Tây Ninh

Thành lập công ty tnhh hai thành viên - ketoantayninh
5/5 - (6 bình chọn)

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, trong đó thành viên công ty có thể là cá nhân, tổ chức với số lượng thành viên trong công ty không vượt quá 50 người. Thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

Hiện nay, tại điều 46, Luật doanh nghiệp năm 2020 hiện đang có giá trị áp dụng thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên được quy định như sau:

Điều 46. Công ty tnhh 2 thành viên trở lên

1. Công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.
2. Công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
4. Công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty?

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

thành lập công ty tại tây ninh - đặt tên công ty
Đặt tên công ty thế nào là đúng?

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Hạn chế

Công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần

Ưu điểm

Chế độ trách nhiệm hữu hạn, các thành viên công ty thông thường có sự quen biết, tin tưởng nhau cùng với cơ chế quản lý vốn góp chặt chẽ được coi là những ưu điểm lớn nhất của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Như vậy, thông qua một số đặc điểm cơ bản trên, các cá nhân, tổ chức đang tìm kiếm một loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục đích kinh doanh của mình có thể cân nhắc để lựa chọn loại hình doanh nghiệp này bởi những ưu điểm mà loại hình doanh nghiệp này đem lại.

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên

Tư cách pháp lý

Công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự thủ tục về đăng ký kinh doanh.

Thành lập công ty TNHH tại Tây Ninh là một pháp nhân. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thành lập, cơ cấu tổ chức, sự độc lập về tài sản, trách nhiệm và tham gia các quan hệ pháp luật độc lập với tư cách là nguyên đơn hoặc bị đơn. Pháp nhân chủ yếu gồm: pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại (Xem thêm Điều 75, 76 Bộ luật Dân sự năm 2015). Công ty TNHH 2 thành viên là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tài sản của công ty được tách bạch với tài sản của các thành viên công ty. Đây cũng chính là đặc điểm cơ bản của loại hình công ty đối vốn trên thế giới.

Đặc điểm của thành viên

Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty. Thành viên của công ty bao gồm/và là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, số lượng thành viên của công ty tối thiểu là 02 và không vượt quá năm mươi thành viên. Đây là một loại hình công ty mang tính chất “gia đình”, giữa các thành viên công ty thường có quan hệ gần gũi với nhau. Và vì vậy có thể đặc điểm này của công ty TNHH gần với bản chất của loại hình công ty đối nhân.

Đặc điểm về trách nhiệm tài sản

Công ty chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của công ty bằng tài sản của công ty (TNHH). Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số von đã góp vào công ty trừ trường hợp thành viên chưa góp vốn hoặc góp không đủ so vốn đã cam kết. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên. Điều này cho thấy trong công ty TNHH có sự tách bạch tài sản giữa tài sản công ty và tài sản của các thành viên công ty. Nguyên tắc phân tách tài sản được áp dụng trong mọi quan hệ tài sản, nợ nần và trách nhiệm pháp lý của công ty trong quá trình hoạt động (vốn cam kết hoặc số vốn đã góp vào công ty). Theo Luật Công ty của Hoa Kỳ thì công ty TNHH (Limited Liability Company) là loại hình công ty mà chủ sở hữu chỉ có TNHH với nghĩa vụ tài sản của công ty. Các công ty TNHH một thành viên sẽ đóng thuế như doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ đóng thuế như công ty hợp danh.

Đặc điểm góp vốn, huy động vốn, chuyển nhượng vốn

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Như vậy số vốn để ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là số vốn mà các thành viên cam kết góp, tức số vốn không nhất thiết phải có thực tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp, mà số vốn cam kết góp đó sẽ được các thành viên góp trong thời hạn theo quy định pháp luật.

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp. Theo đó những loại tài sản mà các thành viên được phép góp vốn vào công ty là những tài sản theo quy định của pháp luật, cụ thể tài sản có thể là: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Các thành viên có thể góp vốn cho công ty bằng tài sản khác với tài sản đã cam kết góp trước đó nếu được sự tán thành của đa số thành viên. Ví dụ: khi cam kết góp vốn, thành viên cam kết góp bằng tiền mặt nhưng sau đó có nguyện vọng được thay thế bằng việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất có giá trị tương đương thì các thành viên còn lại của công ty sẽ yêu cầu định giá đối với quyề sử dụng đất và quyết định có đồng ý cho thành viên đó góp vốn bằng quyền sử dụng đất đó không.

Xử lý đối với trường hợp thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết: Sau thời hạn 90 ngày theo quy định mà thành viên chưa góp vốn theo cam kết sẽ đương nhiên không còn là thành viên của công ty. Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp. Phần vốn chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên. Trong trường hợp này, công ty phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên. Như vậy, trong thời hạn 90 ngày để góp đủ số vốn cam kết góp thì các thành viên phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết góp về các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong khoảng thời gian đó mà không phải căn cứ vào phần vốn đã góp thực tế của thành viên.

Công ty TNHH không được phát hành cổ phần. Việc phát hành cổ phần là một trong những hành vi nhằm tạo lập vốn ban đầu cũng như trong quá trình hoạt động của công ty. Công ty TNHH không được phát hành cổ phần cho thấy sự gia nhập của người ngoài vào công ty bị hạn chế hơn so với công ty cổ phần. Tuy nhiên, công ty TNHH được phát hành trái phiếu để huy động vốn khi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật và theo điều lệ công ty.

Về chuyển nhượng vốn: Thành viên công ty được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong công ty phải tuân thủ theo các điều kiện nhất định. Vì vậy, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên bị hạn chế hơn so với việc chuyển nhượng vốn của thành viên trong công ty cổ phần.

Thủ tục hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Sau khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên bạn cần làm gì để công ty hoạt động?

Theo quy định của pháp luật sau khi thành lập công ty TNHH 2 Thành Viên, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục sau:

thủ tục sau khi thành lập công ty tại tây ninh - ketoantayninh
Thủ tục sau khi thành lập công ty

– Mua chữ ký để đăng ký tài khoản thuế điện tử (bắt buộc phải có chữ ký số mới đăng ký được thuế điện tử)
– Đăng ký kê khai thuế
– Nộp tờ khai và nộp thuế môn bài
– Mở tài khoản ngân hàng
– Biển hiệu công ty
– Làm thủ tục phát hành hóa đơn
– Khai báo thuế sau này…

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành Viên tại Tây Ninh

Trước tiên KẾ TOÁN TÂY NINH được sáng lập bởi CÔNG TY TNHH VINA KIA xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Là đơn vị chuyên thành lập công ty tại Tây Ninh. Uy tín – Chuyên nghiệp – Chính xác – Tiết kiệm chi phí, thời gian.

Quy trình dịch vụ của Kế Toán Tây Ninh:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đăng ký thành lập công ty
Bước 2: Tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến hồ sơ, pháp lý, tên công ty, vốn điều lệ…
Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo văn bản liên quan quan.
Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư.
Bước 5: Theo dỗi quá trình xử lý hồ sơ đã nộp.
Bước 6: Nhận giấy chứng nhận kinh doanh và bàn giao cho Quý khách hàng.
Bước 7: Tư vấn và hoàn tất các thủ tục liên quan sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký công ty như các vấn đề kê khai thuế, mua hóa đơn, mua chữ ký số…

Cam kết dịch vụ:

– Cam kết không phát sinh chi phí
– Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
– Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng
– Đảm bảo đúng những quy định pháp luật
– Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập.
– Đồng hành hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, Kế Toán Tây Ninh sẽ gọi lại ngay cho bạn

Bài viết liên quan:Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất

Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất – Kế Toán Tây Ninh

Nội dungCơ cấu tổ chức quản lý của công ty?Hạn chếƯu điểmĐặc điểm công ty TNHH 2 thành viênTư cách pháp lýĐặc điểm của thành viênĐặc điểm về trách nhiệm tài sảnĐặc điểm góp vốn, huy động vốn, chuyển nhượng vốnThủ tục hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viênThành phần hồ sơ, … Read more

hóa đơn điện tử

Xử lý sai sót hóa đơn điện tử thì bên bán và bên mua có phải bắt buộc lập văn bản thỏa thuận, ký tên, đóng dấu kèm hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế?

Nội dungCơ cấu tổ chức quản lý của công ty?Hạn chếƯu điểmĐặc điểm công ty TNHH 2 thành viênTư cách pháp lýĐặc điểm của thành viênĐặc điểm về trách nhiệm tài sảnĐặc điểm góp vốn, huy động vốn, chuyển nhượng vốnThủ tục hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viênThành phần hồ sơ, … Read more

Những lưu ý về chính sách thuế đầu năm 2023

Những lưu ý về chính sách thuế đầu năm 2023

Kế Toán Tây Ninh xin được phép gửi đến Quý anh/chị doanh nghiệp một số thay đổi chính sách năm 2023 được chúng tôi cập nhật lại một số nội dung sau:

Đào tạo kế toán thực hành tại Tây Ninh

Đào tạo kế toán thực hành tại Tây Ninh

Nội dungCơ cấu tổ chức quản lý của công ty?Hạn chếƯu điểmĐặc điểm công ty TNHH 2 thành viênTư cách pháp lýĐặc điểm của thành viênĐặc điểm về trách nhiệm tài sảnĐặc điểm góp vốn, huy động vốn, chuyển nhượng vốnThủ tục hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viênThành phần hồ sơ, … Read more

9 câu hỏi khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang Thông tư 78

9 câu hỏi khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang thông tư 78

Nội dungCơ cấu tổ chức quản lý của công ty?Hạn chếƯu điểmĐặc điểm công ty TNHH 2 thành viênTư cách pháp lýĐặc điểm của thành viênĐặc điểm về trách nhiệm tài sảnĐặc điểm góp vốn, huy động vốn, chuyển nhượng vốnThủ tục hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viênThành phần hồ sơ, … Read more

Liên hệ tư vấn