Thành Lập Công Ty TNHH 1 Thành Viên tại Tây Ninh

thành lập công ty tnhh 1 thành viên
5/5 - (4 bình chọn)

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên như thế nào? Bài viết sau của Kế Toán Tây Ninh sẽ chia sẻ, giải đáp cho bạn

Công ty TNHH 1 Thành viên là gì?

Công ty TNHH 1 Thành viên là công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

Tại điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về khái niệm Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Kế Toán Tây Ninh: Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH tại Tây Ninh cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty?

Do tổ chức làm chủ sở hữu

Điều 78. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty tnhh 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.”
Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này.

Do cá nhân làm chủ sở hữu

Trích dẫn tại điều 85 luật doanh nghiệp 2014:

Công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Nhược điểm

– Khó khăn trong việc huy động vốn (do không được phép phát hành cổ phần).
– Việc huy động vốn khó kéo theo việc mở rộng quy mô kinh doanh cũng sẽ khó khăn theo.
– Khi tăng giảm vốn điều lệ trong Thành lập công ty TNHH 1 thành viên bằng hình thức chuyển nhượng vốn sẽ tốn nhiều thời gian. Vì phải chuyển đổi sang loại hình kinh doanh khác.

Ưu điểm

– Do đây là loại hình công ty có tư cách pháp nhân nên các rủi ro về mặt tài sản, tài chính của chủ sở hữu công ty sẽ được hạn chế trong số vốn góp đưa vào kinh doanh.
– Phù hợp với mô hình công ty kinh doanh nhỏ: vì ít thành viên tham gia nên rất dễ quản lý.
– Sự quyết đoán, chủ động trong kinh doanh: Nếu nảy sinh vấn đề, chủ sở hữu không cần xin ý kiến từ thành viên khác mà có thể hoàn toàn quyết định.
– Chủ sở hữu sẽ được hưởng thụ tất cả những lợi nhuận thu được.
– Dễ dàng trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Đặc điểm công ty TNHH 1 thành viên

thành lập công ty tnhh 1 thành viên
Cơ cấu tổ chức

Quyền của chủ sở hữu được nêu tại điều 75 luật doanh nghiệp 2014.

Đối với tổ chức là chủ sở hữu

 • Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty;
 • Quyết định dự án đầu tư phát triển;
 • Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
 • Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
 • Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
 • Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;
 • Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;
 • Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;
 • Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;
 • Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Đối với cá nhân là chủ sở hữu

 • Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;
 • Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;
 • Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;
 • Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu

Về thành viên

Thành viên hay chủ sở hữu công ty chỉ duy nhất là một cá nhân hoặc một tổ chức và sẽ trực tiếp nắm quyền quản lý, điều hành tất cả các hoạt động của công ty.
Chịu trách nhiệm về các khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do thành viên (chủ sở hữu hoặc một tổ chức) đã góp hoặc cam kết góp, được ghi lại và thống nhất trong điều lệ công ty.
Doanh nghiệp cần góp vốn điều lệ trong vòng 90 ngày, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc mua và góp vốn trong việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Chủ sở hữu có quyền được mua cổ phần hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp khác, cụ thể như: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.
Tuy nhiên không được nằm trong các trường hợp tại điều 18 luật doanh nghiệp 2014 quy định.

Về chuyển nhượng và huy động vốn

Chuyển nhượng vốn: Chủ sở hữu có thể rút toàn bộ vốn ra khỏi công ty hay nói cách khác là chuyển nhượng tất cả số vốn điều lệ cho 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức khác.

Huy động vốn: do hạn chế vì không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn, nhưng chủ sở có thể thực hiện theo cách khác như: tự góp thêm vốn hoặc huy động từ các cá nhân, tổ chức khác.

Thủ tục hồ sơ Thành Lập Công ty TNHH 1 thành viên

Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên bạn cần làm gì để công ty hoạt động?

Theo quy định của pháp luật sau khi thành lập công ty TNHH 1 Thành Viên, công ty cần thực hiện thủ tục sau:

– Mua chữ ký số để đăng ký tài khoản thuế điện tử (bắt buộc phải có chữ ký số mới đăng ký được thuế điện tử)
– Đăng ký kê khai thuế
– Nộp tờ khai và nộp thuế môn bài
– Mở tài khoản ngân hàng
– Biển hiệu công ty
– Làm thủ tục phát hành hóa đơn
– Khai báo thuế sau này…

Dịch vụ thành lập công ty tại Tây Ninh

Trước tiên KẾ TOÁN TÂY NINH được sáng lập bởi CÔNG TY TNHH VINA KIA xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Là đơn vị chuyên thành lập công ty tại Tây Ninh. Uy tín – Chuyên nghiệp – Chính xác – Tiết kiệm chi phí, thời gian.

Quy trình dịch vụ của Kế Toán Tây Ninh:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đăng ký thành lập công ty
Bước 2: Tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến hồ sơ, pháp lý, tên công ty, vốn điều lệ…
Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo văn bản liên quan quan.
Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư.
Bước 5: Theo dỗi quá trình xử lý hồ sơ đã nộp.
Bước 6: Nhận giấy chứng nhận kinh doanh và bàn giao cho Quý khách hàng.
Bước 7: Tư vấn và hoàn tất các thủ tục liên quan sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký công ty như các vấn đề kê khai thuế, mua hóa đơn, mua chữ ký số…

Cam kết dịch vụ:

– Cam kết không phát sinh chi phí
– Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
– Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng
– Đảm bảo đúng những quy định pháp luật
– Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập.
– Đồng hành hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, Kế Toán Tây Ninh sẽ gọi lại ngay cho bạn

Bài viết liên quan:Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất

Hướng dẫn nộp thuế môn bài mới nhất – Kế Toán Tây Ninh

Nội dungCông ty TNHH 1 Thành viên là gì?Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty?Do tổ chức làm chủ sở hữuDo cá nhân làm chủ sở hữuNhược điểmƯu điểmĐặc điểm công ty TNHH 1 thành viênĐối với tổ chức là chủ sở hữuĐối với cá nhân là chủ sở hữuTrách nhiệm tài sản … Read more

hóa đơn điện tử

Xử lý sai sót hóa đơn điện tử thì bên bán và bên mua có phải bắt buộc lập văn bản thỏa thuận, ký tên, đóng dấu kèm hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế?

Nội dungCông ty TNHH 1 Thành viên là gì?Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty?Do tổ chức làm chủ sở hữuDo cá nhân làm chủ sở hữuNhược điểmƯu điểmĐặc điểm công ty TNHH 1 thành viênĐối với tổ chức là chủ sở hữuĐối với cá nhân là chủ sở hữuTrách nhiệm tài sản … Read more

Những lưu ý về chính sách thuế đầu năm 2023

Những lưu ý về chính sách thuế đầu năm 2023

Kế Toán Tây Ninh xin được phép gửi đến Quý anh/chị doanh nghiệp một số thay đổi chính sách năm 2023 được chúng tôi cập nhật lại một số nội dung sau:

Đào tạo kế toán thực hành tại Tây Ninh

Đào tạo kế toán thực hành tại Tây Ninh

Nội dungCông ty TNHH 1 Thành viên là gì?Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty?Do tổ chức làm chủ sở hữuDo cá nhân làm chủ sở hữuNhược điểmƯu điểmĐặc điểm công ty TNHH 1 thành viênĐối với tổ chức là chủ sở hữuĐối với cá nhân là chủ sở hữuTrách nhiệm tài sản … Read more

9 câu hỏi khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang Thông tư 78

9 câu hỏi khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang thông tư 78

Nội dungCông ty TNHH 1 Thành viên là gì?Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty?Do tổ chức làm chủ sở hữuDo cá nhân làm chủ sở hữuNhược điểmƯu điểmĐặc điểm công ty TNHH 1 thành viênĐối với tổ chức là chủ sở hữuĐối với cá nhân là chủ sở hữuTrách nhiệm tài sản … Read more

Liên hệ tư vấn